Road to Himalaya Winner in Women's category Ms. Kamacshi.

Road to Himalaya Winner in Women's category Ms. Kamacshi.